Skip to content

Vedtægter

Vedtægter & love
Ejby Bylaug CVR. 37276960    

§ 1:
•    Bylaugets formål er at varetage borgernes fælles interesser i Ejby og omegn.
•    Ved at pleje fællesskabet mellem byens borgere.
•    Ved at medvirke til bevaring og forskønnelse af fællesarealer, veje, stier, beplantning m.m.
•    Ved at medvirke til at skaffe faciliteter, der er ønskelige for vort samfund.
•    Ved at medvirke til at skabe liv, aktiviteter og engagement i vores samfund.
•    Ved at medvirke til at vores samfund bliver synligt samt et godt og attraktivt sted at bo, at kæmpe for og engagere sig i.
•    Ved at formidle aktiviteter eller initiativer af enhver art vedrørende vores sted.
•    Ved at samarbejde med myndigheder, foreninger, institutioner og andre interesserede, der kan støtte bylaugets arbejde.
•    Ved at tilvejebringe og administrere de fornødne midler hertil.

 
§ 2:
•    Som medlem af Bylauget kan optages enhver, der er bosiddende i Ejby og omegn.
•    Sommerhusbeboere optages på lige fod med faste beboere.
•    Et medlemskab dækker en husstand
•    Der er én stemmeret pr. husstand. Dog skal medlem være fyldt 18 år, for at have stemmeret.
•    Stemmeret på generalforsamling er betinget af betalt kontingent for indeværende år.
•    Indmeldelse kan ske via Bylaugets hjemmeside eller ved personlig henvendelse til Bylaugets bestyrelse.
•    Kontingentets størrelse besluttes på generalforsamlingen.
•    Kontingentet kan indbetales kontant eller ved overførsel. (Kontonummer/MobilePay fremgår af foreningens hjemmeside)
•    Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 

 
§ 3:
Generalforsamlingen er Bylaugets højeste myndighed.
 
•    Bylaugets bestyrelse består af 7 personer. 
•    Alle vælges for 2 år ad gangen.
•    Der vælges 4 personer i lige år og 3 personer i ulige år.
•    Hvert år vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
•    Der vælges 1 revisor for 2 år i lige år og 1 revisor for 2 år i ulige år.
•    Hvert år vælges 1 revisorsuppleant

Bestyrelsen konstituerer sig senest 30 dage efter generalforsamlingen er afholdt.

 
§ 4:
Bestyrelsen er ansvarlig for Bylaugets daglige arbejde.
Bylauget tegnes af oldermanden og kasseren i forening.
Kassereren har enefuldmagt til at disponerer over likvide midler.
Udbetalinger over 5.000 kr. anvises af oldermanden og kassereren i forening. 
Sekretæren fører protokol over bestyrelsens møder og beslutninger.
Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen indkaldes til møde hvert kvartal eller når mindst 3 medlemmer fremsender ønske herom – dog med mindst 4 dages varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede og deltager i afstemningen.
Alle spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed har Oldermandens 2 stemmer. 
Bestyrelsen er berettiget til i fornødent omfang at nedsætte udvalg til varetagelse af særskilte opgaver. Dog skal medlemmerne af disse udvalg være medlemmer af bylauget.
 
§ 5:
Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned.

Bestyrelsen indkalder med mindst 28 dages varsel ved opslag i Infoskab på Bypladsen og på www.ejbybylaug.com med angivelse af tid og sted samt frist for indsendelse af forslag til dagsordenen. 

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til Oldermanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Senest 7 dage før generalforsamlingen skal følgende dagsorden med tilhørende bilag (regnskab, budget og indkomne forslag) være medlemmerne i hænde (enten via mail eller husstandsomdelt):

1. Valg af dirigent (må ikke være et medlem af bestyrelsen). 
2. Oldermandens beretning. 
3. Regnskab til godkendelse. 
4. Budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse. 
5. Indkomne forslag til godkendelse. 
6. Valg i lige år: 
  a. 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år    
  b. 2 suppleanter for 1 år 
  c. 1 revisor for 2 år 
  d. 1 revisorsuppleant for 1 år 
Valg i ulige år: 
  e. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  f.  2 suppleanter for 1 år
  g. 1 revisor for 2 år 
  h. 1 revisorsuppleant for 1 år
7.  Eventuelt. 
 
§ 6:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når dette er vedtaget på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling eller såfremt bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer over for bestyrelsen skriftligt har fremsat krav herom med angivelse af dagsorden.
Senest 14 dage efter beslutningen eller modtagelsen af medlemmernes anmodning indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling efter samme regler, som for indkaldelse til ordinær generalforsamling.
 
§ 7:
Opløsning af bylauget kan kun ske, såfremt 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor og kan blive enige om (simpelt flertal), hvilket lokalt velgørende formål bylaugets eventuelle formue skal gå til.
 
§ 8:
Bylauget kan vælge at uddele en eller flere årlige priser til:
1) Årets person/nabo/genbo/forening/virksomhed
2) Årets sted/have/grund/hus/vej
3) Årets idé/aktivitet/projekt
Alle medlemmer kan indstille til priserne.
Bestyrelsen træffer afgørelse om tildeling af priserne.
 
 
Vedtaget på generalforsamlingen den 16.  marts 2022 i Ejby og Omegns Forsamlingshus, 4070 Kirke Hyllinge.

Gældende pr. 16.03.2022